Nowoczesna aktywizacja młodych

Projekt skierowany jest do: – osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia - zamieszkałych w powiatach: częstochowski, kłobucki, myszkowski, m. Częstochowa - zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, Myszkowie i Kłobucku. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieć osoby do 24 roku życia, długotrwale bezrobotne, zamieszkałe na wsi, bez wykształcenia średniego, bez doświadczenia zawodowego. Na podstawie w/w kryteriów powstanie lista podstawowa (30 osób – 16 kobiet/14 mężczyzn) i lista rezerwowa.

FORMY WSPARCIA

Warsztaty psychologiczne Zajęcia m.in. z komunikacji, integracji grupy, motywacji do podejmowania aktywności, radzenia sobie ze stresem, własny rozwój, kreatywności i aktywizacji na rynku pracy. 20 godzin warsztatów grupowych i 2 godziny warsztatów indywidualnych dla każdego.

Plany Działania Osobisty programu poszukiwania pracy przygotowany przy współpracy osoby bezrobotnej ze specjalistą-doradcą zawodowym. IPD polega na ustaleniu z pozostającym bez pracy szeregu działań dostosowanych do jego sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy. Efektem podjętych działań jest zatrudnienie tej osoby . Na każdego zakwalifikowanego uczestnika projektu przypada 5 godzin tych konsultacji: analiza możliwych ścieżek kariery, szans i zagrożeń.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy Zajęcia m.in. z autoprezentacji, przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, zarządzania czasem, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, CV, metody poszukiwania pracy, diagnoza predyspozycji zawodowych. 20 godzin warsztatów grupowych.

Bezpłatne szkolenia 1 „Grafik Komputerowy” 2 „Projektant stron www” - webmaster 3 „Operator sprzętu komputerowego

Staże/praktyki zawodowe Uczestnicy będą mieli możliwość nabyć doświadczenia zgodnie z kierunkiem ukończonego szkolenia w trakcie płatnych staży zawodowych.   Uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe za każdą godzinę warsztatów grupowych i szkoleń, a także pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia i staże zawodowe.