NOWA PRACA? TO MOŻLIWE

Projekt „Nowa praca? To możliwe” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój Pracowników i Przedsiębiorstw w regionie, 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, na podstawie umowy nr POKL.08.01.01-24-149/13.

Projekt realizowany jest w okresie czerwiec 2014 – czerwiec 2015.

Adresatami projektu są kobiety i mężczyźni pozostający bez zatrudnienia, zwolnieni z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn:

-  pozostających bez zatrudnienia w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zwolnioną z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstwa przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne,

- zamieszkujących teren powiatu myszkowskiego lub żywieckiego lub częstochowskiego lub m. Częstochowa województwa śląskiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

- w wieku 18-64 lata, z czego 50% uczestników będą stanowiły osoby w wieku powyżej 50 lat.

W ramach projektu zorganizowane zostaną:

- BEZPŁATNE zajęcia z doradcą zawodowym - BEZPŁATNE zajęcia z psychologiem - BEZPŁATNE szkolenia zawodowe – pracownik ochrony fizycznej bez licencji / profesjonalny przedstawiciel handlowy - BEZPŁATNE pośrednictwo pracy

Jakie korzyści? - zwrot kosztów dojazdu na zajęcia z doradcą zawodowym - zwrot kosztów dojazdu na zajęcia z psychologiem - stypendium szkoleniowe – nawet 1332,00 zł brutto - zwrot kosztów dojazdu na szkolenie - półroczny staż zawodowy - stypendium stażowe – nawet 9600,00 zł brutto - zwrot kosztów dojazdu na staż - zwrot kosztów dojazdu na zajęcia z pośrednikiem pracy - wyżywienie podczas zajęć

Biuro Projektu ul. Krakowska 45/26 42-204 Częstochowa tel. 720 801 646