Nie pozwól się wykluczyć

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Okres realizacji projektu: 01.09.2013r.-30.06.2015r.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 70 osób pozostających bez zatrudnienia, w wieku 15-27 lat (w tym minimum 60% Kobiet), zamieszkujących obszar województwa śląskiego, powiat miasta: Bytom, Zabrze, Świętochłowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Katowice.

Cel projektu

Celem projektu jest kształtowanie postaw aktywności zawodowej wśród osób pozostających bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej (15-27 lat), zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia .


 W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIKOM OFERUJEMY:

  • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
  • SZKOLENIA ZAWODOWE
  • MATERIAŁY SZKOLENIOWE
  • CATERING
  • ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU
  • STAŻ ZAWODOWY
  • STYPENDIUM SZKOLENIOWE I STAŻOWE
  • ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA
  • ZAŚWIADCZENIA O ODBYCIU STAŻU