DROGOWSKAZ NA SUKCES 50 PLUS

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałych w powiatach: częstochowski, kłobucki, myszkowski, m. Częstochowa, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, Myszkowie, Kłobucku. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieć kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, zamieszkałe na terenach wiejskich, bez wykształcenia średniego. Na podstawie ww. kryteriów powstanie lista podstawowa (32 osoby – 18 kobiet/14 mężczyzn) oraz lista rezerwowa. Formy wsparcia:

·         Indywidualne wsparcie doradcze Określenie potrzeb szkoleniowych i wskazanie kierunków doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy.

·         Indywidualne Plany Działania Osobisty program poszukiwania pracy przygotowany przy współpracy osoby bezrobotnej ze specjalistą-doradcą zawodowym. IPD polega na ustaleniu z pozostającym bez pracy szeregu działań dostosowanych do jego sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy. Efektem podjętych działań jest zatrudnienie tej osoby . Na każdego zakwalifikowanego uczestnika projektu przypada 5 godzin konsultacji: analiza możliwych ścieżek kariery, szans i zagrożeń.

·         Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy Zajęcia m.in. z autoprezentacji, przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, zarządzania czasem, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, CV, metody poszukiwania pracy, diagnoza predyspozycji zawodowych. 20 godzin warsztatów grupowych.

·         Warsztaty kompetencji kluczowych - podstawy obsługi komputera Zajęcia m.in. z edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, obsługi urządzeń zewnętrznych, użytkowania sieci Internet. 20 godzin warsztatów grupowych.

·         Bezpłatne szkolenia 1 „Samodzielny/a Księgowy/a” 2 „Księgowy/a ds. kadr i płac i rozliczeń ZUS” 3 „Profesjonalna/y sekretarka/rz”

·         Staże/praktyki zawodowe Uczestnicy będą mieli możliwość nabyć doświadczenia zgodnie z kierunkiem ukończonego szkolenia w trakcie płatnych staży zawodowych.

Uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe za każdą godzinę warsztatów grupowych i szkoleń, a także pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia i staże zawodowe.

REKRUTACJA listopad 2014 - luty 2015 BIURO PROJEKTU w CZĘSTOCHOWIE Częstochowa 42-217 Al. NMP nr 61 lok.4a E-mail: biuro@wisehead.pl Tel. 533-313-209 Fax: 42 682-43-13