Cele fundacji

Celami Fundacji jest działalność na rzecz:

 1. Nauki, edukacji, opiniotwórstwa, oświaty i wychowania,

 2. Wspomagania i promocji rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,

 3. Podtrzymywania, pielęgnacji i promocji tradycji narodowych, polskości, dóbr kultury oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 4. Ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

 5. Wspomagania i promocji inicjatyw społecznych oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Promocję i organizację wolontariatu,

 2. Działalność wydawniczą, badawczą i badawczo-rozwojową,

 3. Organizację i prowadzenie seminariów edukacyjnych, konferencji, wykładów, debat, szkoleń, warsztatów, targów, wystaw, koncertów, prezentacji, spotkań i innych form współpracy,

 4. Organizację i prowadzenie wyjazdów, wycieczek, wizyt studyjnych i innych form poznawania nowych obszarów życia i nauki,

 5. Organizacja i prowadzenie turniejów, konkursów, zawodów oraz innych imprez rywalizacyjnych,

 6. Działalność promocyjną dotyczącą celów statutowych oraz innych obszarów nie sprzecznych z celami statutowymi,

 7. Organizację i prowadzenie biura, placówek i ośrodków specjalistycznych,

 8. Gromadzenie, aktualizację, wymianę i upowszechnianie kompleksowej informacji, wiedzy i doświadczeń,

 9. Prowadzenie konsultacji i działalności doradczej,

 10. Finansowe wspieranie osób prawnych i fizycznych,

 11. Działalność na rzecz nowoczesnych technologii w tym informatyzacji, a także społeczeństwa informacyjnego,

 12. Działalność wspierającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo: podmioty gospodarcze, osoby fizyczne, studenckie koła naukowe, jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne, instytucje oświatowe i kulturalne, organizacje pozarządowe.

 13. Organizację i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji.